Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

De factuur moet betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betalingen binnen deze termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% verschuldigt, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 75) als schadevergoeding.

 

Artikel 2

De door ons opgegeven leveringstermijn alsook de leveringstermijn opgegeven door de klant zijn slechts benaderd en worden enkel ten titel van inlichting opgegeven en zijn voor ons niet bindend. Geen enkele vertraging, om welke reden dan ook, kan aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding en/of boeten en/of interesten.

De verzending/transport van de goederen gebeurt op risico van de koper, zelfs indien de verzending franco geschiedt. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.

 

Artikel 3

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

 

Artikel 4

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

 

Artikel 5

In de gevallen waarin de Wet van 01/09/2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de 14 dagen na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de 14 dagen na de dag waarop de consument de goederen ontvangen heeft, dit alles op straffe van verval.

 

Artikel 6

Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping (rekening houdend met verlofperiodes van de ondernemer), terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de verkoper of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 7

Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 8

De informatie die op ortiga.be wordt aangeboden en de diensten en producten die verleend worden door Ortiga dienen niet ter vervanging van een raadpleging bij een arts. Indien u een medische behandeling of diagnose nodig hebt dient u contact op te nemen met een geneesheer.
Kruiden en planten dienen altijd met de nodige omzichtigheid behandeld te worden. Bij langdurig gebruik is het aan te raden hierover contact op te nemen met een arts. Gelieve een arts ook altijd mee te delen indien u kruiden gebruikt.

 

Artikel 9

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Halle-Vilvoorde bevoegd.